Централна библиотека „Страшо Пинџур“

Работно време:

понеделник до петок од 08 – 20 часот, сабота од 07 – 15 часот


Адреса:

Ул. “11-ти Октомври” бр. 25, Општина Центар


Телефон:

++389 (02) 3128-306


Клонови

СТАЛЕ ПОПОВ
Адреса:

Ул. Св. Кирил и Методиј, бр.6, Oпштина Центар, тел 3231 090


РАЈКО ЖИНЗИФОВ
Адреса:

Ул. Мите Богоевски бр. 30, населба Лисиче, тел: 2443 450


КИРИЛ ПЕЈЧИНОВИЌ
Адреса:

Ул. ,,К.Јосифовски Питу“ бр.17л, (Трговски центар Скопјанка) тел: 2450 449


ЈАНЕ САНДАНСКИ
Адреса:

Ул. Јане Сандански бр. 59, населба Аеродром, тел:2466 474


Ј. Х. ЏИНОТ
Адреса:

Ул. Иван Хаџиниколов, бр. 6а, населба Драчево, тел: 2744 520


ИЛИНДЕН
Адреса:

Ул. 9, бр. 12, населба Илинден, тел:2520 542

Автобуски линии:

4, 4а, 7


Библиотеката “Страшо Пинџур” е основана 1946 година со соединување на неколку помали библиотеки од страна на Градскиот народен одбор. Својата библиотечна дејност ја започнува со 400 книги на 20 метри квадратен простор. Во 1956 година библиотеката е прогласена за општинска библиотека, по што следува прогласувањето за матична библиотека на територијата на тогашната општина “Кисела Вода” во 1962 година и нејзината интеграција со другите самостојни библиотеки во 1974 година.

Во составот на Централната библиотека „Другарче“ работат повеќе оддели:
 • Оддел за белетристика
 • Оддел литература за деца
 • Оддел за научна литература
 • Оддел за набавка и обработка на библиотечната граѓа
 • Оддел игрална
 • Оддел курс по англиски јазик
Вработени:
 • Амет Бафтијари - хигиеничар
 • Виолета Гајдова-Рогова - библиотекарски помошник
 • Лидија Димовска - библиотекарски помошник
 • Силвана Димовска - библиотекарски помошник
 • Трпана Димишковска - хигиеничар
 • Валентина Ѓорѓијевска - библиотекарски помошник
 • Благуна Маневска - библиотекарски помошник
 • Севда Мекиќ - библиотекарски помошник
 • Верица Миливојевиќ - библиотекарски помошник
 • Тања Никчевска - библиотекарски помошник
 • Бобан Ристевски - библиотекарски помошник
 • Јулија Симовска-Динковска – раководител на сектор - виш библиотекар
 • Даниела Симоновска - хигиеничар
 • Надица Смилевска-Ордева - библиотекар
 • Оливера Стојановска - виш библиотекар
 • Цветанка Тошевска - библиотекар