Органи на управување

Менаџерски тим:

 • Снежана Стојчевска – директор
 • Андријана Апостоловска – виш библиотекар, оддел за дигитализација – раководител на Централна библиотека „Браќа Миладиновци“
 • Силвана Јакимова – виш библиотекар – раководител на Централна библиотека „Другарче“
 • Јулија Симовска – Динковска – раководител на Централна библиотека „Страшо Пинџур“
 • Семра Осман – библиотекар - раководител на Централна библиотека „Цветан Димов“
 • Анета Механджијска – сектор за општи- правни, материјално финансиски работи, човечки ресурси и помошно технички работи

Управен одбор:

 • Марина Митковска – член
 • Игор Настоски – член
 • Ерхан Фејзов – член

Надзорен одбор:

 • Насер Нухи – член
 • Александар Степаноски – член
 • Дејан Тренчески – член

Службено лице за посредување со информации од јавен карактер: