Информација за работењето на библиотеката

ВАЖНИ УПАТСТВА ЗА КОРИСНИЦИТЕ
 • Задолжително носење лична заштитна опрема на лицето, што подразбира каква било форма на заштита која ги покрива пределот на носот и устата: маска, марама или шал. Корисникот може да влезе во библиотеката само со лични заштитни средства
 • Дезинфекција на рацете пред влегување во библиотека (средството за дезинфекција е обезбедено од библиотеката)
 • Одржување на физичко растојание од 2 метри
 • Во библиотеката истовремено може да влезе по еден корисник во секој оддел
РАБОТНО ВРЕМЕ:
РАБОТА СО КОРИСНИЦИ:
 • Само за враќање и позајмување книги
 • Обновување на членството и запишување на нови корисници.
 • Читалните нема да работат се до новите упатства
ВРАЌАЊЕ НА ПОЗАЈМЕНИТЕ КНИГИ:
 • Корисниците ќе можат да ги вратат книгите и да позајмат нови.
 • Книгите ќе можат да се вратат единствено во библиотеката во која се позајмени.
 • Вратените книги посебно се одвојуваат и во следните 72 часа нема да бидат достапни за издавање.
 • Библиотеката нема да го евидентира пропишаниот рок за враќање на позајмените книги во периодот кога не работеше со корисници.
 • На корисниците нема да им биде овозможено слободно пребарување по фондот.